Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Sky.XS Aircargo Slovakia s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu Bratislava I, oddiel B., vložka číslo 41125 (ďalej len Sky.XS), venuje veľkú pozornosť problematike ochrany súkromia, preto sme vydali aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne opisuje, ako pristupujeme k uvedeným záležitostiam. Pokiaľ budete posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj výslovný súhlas na to, aby ich spoločnosť Sky.XS mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom problematiky spojenej s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: bts@sky-xs.com.

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba nevyhnutné osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame len veľmi malé množstvo identifikačných informácií, ako napr. meno a priezvisko, e-mailovú adresu zamestnávateľa, prípadne telefónne čísla. Bez registrácie a poskytnutia požadovaných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa a názov spoločnosti, v ktorej návštevník stránky pracuje) nie je možné prezerať obsah našej stránky.  Identifikovateľné informácie zhromažďujú výlučne len za účelom:

registrácie na prezeranie obsahu našej webovej stránky,
rozosielania vyžiadanej e-mailovej komunikácie (informácie o novinkách, nových článkoch, dôležité informácie pre pracovné potreby)

Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy, okrem samotného textu správy, budú obsahovať meno, priezvisko, e-mailovú adresu užívateľa a telefónne číslo.

Používanie osobných údajov

Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Príklady niektorých typov použitia sú uvedené vo vyššie uvedenej časti ‘Zhromažďovanie osobných údajov’. Tiež môžeme vaše údaje použiť aby sme vám zaslali informácie o práci Sky.XS, poskytovaných službách a akciách, ktoré Sky.XS chystá, prípadne iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať; z nášho zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v nižšie uvedenej časti 'Odhlásenie'.

Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich ďalej šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu, alebo aby sme rozosielali množstvo korešpondencie v mene tretích strán.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť Sky.XS Aircargo Slovakia s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na Slovensku pod číslom (IČO) 36611174 so sídlom na adrese: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, Slovenská republika), je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Informačnú bezpečnosť a ochranu informácií považujeme za dôležitú súčasť svojho fungovania a kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera našich zákazníkov. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie. 

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté spoločnosti Sky.XS, môžu byť dané k dispozícii aj iným členským firmám siete ASN, ak to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý návštevník našej webstránky dané informácie odovzdal. Vaše osobné informácie môžu byť taktiež preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí spracúvajú informácie v mene Sky.XS, a to vrátane poskytovateľov informačných technológií, správy identít, tvorby a správy webových stránok, analýzy dát, zálohovania údajov, bezpečnostných a skladovacích služieb. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje odoslané aj mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate. Patria sem krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) ako aj krajiny, ktorých legislatíva neobsahuje zákony na špecifickú ochranu osobných informácií. Zadaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky dáva jej návštevník svoj otvorený súhlas na prenos takýchto údajov pre naplnenie svojich žiadostí zadávaných dobrovoľne.

Sky.XS môže postúpiť vaše osobné informácie exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.

Vaše osobné informácie nebudú využívať nijaké členské firmy patriace do siete ASN a ani nijaké tretie strany na sekundárne či nesúvisiace účely, pokiaľ nie je uvedené inak v mieste zberu údajov. Ak nastane nejaký konkrétny prípad, v ktorom by mohlo byť potrebné sa o takéto informácie podeliť s inými, návštevník stránky bude vopred požiadaný o súhlas.

Bezpečnosť

Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci Sky.XS, ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. 

Prístup k informáciám

Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto webovej stránky, urobte tak prosím cez pôvodnú registračnú stránku alebo nám zašlite mail na adresu bts@sky-xs.com.

Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, nepreberáme zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií. Ak bude spoločnosť SkyXS informovaná o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom jej webovej stránky už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevníka webovej stránky.

Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tejto webovej stránky, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete nás kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu. 

Odhlásenie

Ak sa návštevníci našej webovej stránky následne rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, môžu tak urobiť priamo na našej webovej stránke v sekcii Upraviť profil. Návštevníci nám taktiež môžu zaslať mail na adresu bts@sky-xs.com.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

Napríklad kontaktné informácie o návštevníkoch (ako napr. informácie generované v priebehu registrácie do niektorých častí webovej stránky) si uchovávame len dovtedy, dokým užívateľ potrebuje prístup na našu stránku, alebo pokiaľ nás užívateľ nepožiada, aby sme tieto informácie vymazali. Adresárové informácie a e-maily sa uchovávajú iba po dobu, ktorú považujeme za primeranú na to, aby sme vyriešili požiadavky návštevníka.

Súbory „cookie“

Používame malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na vašich pevných diskoch, aby vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V tom prípade nebudete môcť použiť tento proces registrácie a môže sa stať, že zistíte narušenie inej funkcionality na stránke. Keď z našej webovej stránky odídete, môžete si súbory cookie, ak si to budete želať, vždy so svojho systému vymazať.